Protivdimne zavese za pravilno usmeravanje dima

Protivdimne zavese ili zavese za zaštitu od dima služe da ograniče i usmere kretanje dimnih gasova unitar jednog objekta u slučaju požara.

Protivdimne zavese se dele na pokretne zavese za zaštitu od dima i fiksne zavese za zaštitu od dima.

Protivdimne pokretne zavese se aktiviraju kao izvršna funkcija centrale za dojavu požara u slučaju požara ili ručno aktiviranjem tastera. Fiksne zavese za zaštitu od dima su fiksne i služe da odvoje dimne sektore.

Sistem tekstilnih protivdimnih zavesa je odlično arhitektonsko rešenje, jer konstrukcija zavese može biti sakrivena u spuštenom plafonu i nije vidljiva sve do momenta pojave požara. Veoma dobro rešenje za hale, aerodrome, magacine, poslovne zgrade.

Zavese mogu biti izrađene u velikim dimenzijama do 50m širine i do 9m visine i otpornosti prema požaru od 30 do 120 minuta. Izrađuju se prema dimenziji otvora.

Načini primene i korišćenja protivdimnih zavesa:

Sigurniji evakuacioni putevi

Optimalnija količina otvora za odimljavanje

Kontrola dima kod strujanja vazduha

Bolji pristup za vatrogasce

Podela prostora za optimalno odimljavanje

Održavanje vidljivosti

Fiksne zavese: minimalna težina i mogući prodori cevi itd.

Prohodna zavesa na evakuacionom putu

Modeli protivdimnih zavesa

Supercoil

Klasična protivdimna zavesa za visoke zahteve i velike dimenzije

Moducoil

Standardna protivdimna zavese u modularnoj izvedbi

Stripecoil

Prolazna protivdimna zavesa

Smokeshield-S

Protivdimna zavesa za obrazovanje prostora za visoke zahteve i velike dimenzije

Supercoil/Moducoil fix

Fiksna protivdimna zavesa