Električne instalacije i uređaji u “Ex”-u

Elektricne instalacije i uredjaji u Ex-u

Električne instalacije i uređaji za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama (zapaljivim gasovima, parama zapaljivih tečnosti i eksplozivnim prašinama) i eksplozivima je prema Pravilniku o polaganju stručnog ispita i uslovima za dobijanje licence i ovlašćenja za izradu Glavnog projekta zaštite od požara i posebnih sistema i mera zaštite od požara oblast B5.

Izbor opreme prilikom projektovanja i izvođenja električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama vrši se na osnovu Analize o zonama opasnosti.

Zone opasnosti izražavaju verovatnoću egzistencije eksplozivne smeše u prostorima koji su tretirani Analizom o zonama opasnosti. Verovatnoća uzročnika paljenja mora biti u svemu u skladu sa njima, tako da se obezbedi da ukupna verovatnoća eksplozije bude prihvatljivo niska i u skladu sa fundamentalnom jednačinom protiveksplozivne zaštite. Ovo praktično znači da zaštitna vrednost svih uređaja ali i mreže odnosno kvalitet sekundarne protiveksplozivne zaštite električnog sistema, u ugroženim prostorima mora biti veća u prostorima gde je i verovatnoća prisustva smeše veća. Na taj način približavamo se kompromisu između zahteva za većom zaštitnom vrednošću uređaja tj. smanjenjem verovatnoće eksplozije i zahteva za racionalnošću, odnosno za prihvatljivim cenama sigurnosti. Jedino se racionalnom kombinacijom primarne i sekundarne protiveksplozivne zaštite postiže dovoljna sigurnost uz prihvatljivu cenu. Redosled postupaka usmerenih ovom cilju odgovara redosledu faktora u fundamentalnoj jednačini.

Zakon o zaštiti od požara propisuje da poslove projektovanja i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara može da obavlja privredno društvo, odnosno drugo pravno lice koje je upisano u odgovarajući registar za delatnost projektovanja i izvođenja radova, zadovoljava posebne uslove u pogledu tehničke opremljenosti i ima zaposlena lica sa licencom za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara. Odgovarajuću licencu, odnosno rešenje izdaje MUP Republike Srbije Sektor za vanredne situacije.