Antenski sistemi

Antenski sistemi

Instalacijama odgovarajuće oprema vršimo prijem, obradu i distribuciju televizijskog i radio signala do krajnjeg korisnika. Prijemni signal može biti satelitski i zemaljski, čijom obradom i distribucijom obezbeđujemo zajednički antenski sistem u ojektu, na osnovu projekta odnosno zahteva investitora.

Za distribuciju se koristi pasivna i aktivna oprema, koja se projektuje tako da se zadovolji uslov da do svakog priključnog mesta dođe signal, standardom predviđene jačine, kvalitetnog i ujednačenog nivoa signala.