Stabilni sistemi za dojavu požara

Stabilni sistemi za dojavu pozara

Stabilne instalacije za dojavu požara sastoje se od automatskih detektora požara, ručnih javljača požara, centralne jedinice za detekciju i signalizaciju požara, uređaja za zvučno i svetlosno alamiranje, uređaja za paralelnu indikaciju, uređaja za daljinski prenos alarma. Osim pomenutih koriste se i izvršni uređaji za aktiviranje sekundarnih funkcija sistema, kao što je uključenje stabilnih automatskih sistema za gašenje, isključenje ventilacije, aktiviranje sistema za odimljavanje, zatvaranje protivpožarnih vrata i protivpožarnih klapni na ventilacionim i/ili klimatizacionim sistemima.

KONVENCIONALNI SISTEMI

Konvencionalni sistemi za dojavu požara su sistemi koji koriste grupnu (kolektivnu) identifikaciju alarma. Detektori su grupisani u zone ili detektorske linije.

ADRESABILNI SISTEMI

Adresa detektora adresibilnog sistema generalno se pridružuje jednom adresnom elementu (detektoru, ručnom javljaču, adresnom modulu ili nekom izvršnom elementu. Centrala sekvencijalno ,,proziva“ svaku adresu i prikuplja od nje informaciju o stanju u kome se detektor nalazi u trenutku komunikacije sa centralnom jednicom.

Kako kod adresibilnog sistema mesto alarma biva odmah identifikovano, to je u liniji moguće instalirati značajno veći broj detektora, odnosno broj detektora u liniji praktično nije ograničen brzinom otkrivanja mesta alarma.

U zavisnosti od sredine u kojoj se vrši detekcija, vrši se odabir odgovarajućeg detektora: optički, termički, detektori u Ex zaštiti za prostore koji su ugroženi eksplozivnim parama i gasovima, detektori plamena, linijski detektori itd.

Zakon o zaštiti od požara propisuje da poslove projektovanja i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara može da obavlja privredno društvo, odnosno drugo pravno lice koje je upisano u odgovarajući registar za delatnost projektovanja i izvođenja radova, zadovoljava posebne uslove u pogledu tehničke opremljenosti i ima zaposlena lica sa licencom za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara. Odgovarajuću licencu, odnosno rešenje izdaje MUP Republike Srbije Sektor za vanredne situacije.