Kontrola pristupa i evidencija radnog vremena

Kontrola pristupa i evidencija radnog vremena

Sistem kontrole pristupa ima za cilj da ulaze u poslovne i stambene objekte, njihove delove ili posebne prostorije, zaštiti od neovlašćenog ulaza. Sistemi kontrole pristupa mogu biti realizovani kao samostalni sistemi ili kao centralizovani uz software u kome se evidentira svaki ulazak u zaštićene prostore.

Veoma često se sa ovim sistemom implementira i sistem za evidenciju radnog vremena kao osnov za obračun plata i praćenje aktivnosti zaposlenih.

Često se sistem kontrole pristupa i evidencije radnog vremena integriše sa sistemom video obezbeđenja tako da se pri svakoj registraciji na čitaču za kontrolu pristupa beleži slika sa IP kamere u softveru, tako da se jasno može uočiti koji zaposleni je izvršio registraciju.