Kontrolisanje instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova

Kontrolisanje instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova

Prema Zakonu o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018) član 40. stav 4 i član 44 Ispravnost instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova mora se kontrolisati na svakih šest meseci od strane ovlašćenog pravnog lica.

Pravilnikom o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema članom 38. definisano je da kontrolisanje obuhvata prvo i periodično kontrolisanje instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova.

Poslove kontrolisanja instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova može obavljati pravno lice koje je, saglasno posebnom zakonu, akreditovano za vršenje određenih poslova ocenjivanja usaglašenosti i koje ispunjava uslove propisane Pravilnikom o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema član 8.