Stabilni sistemi za detekciju eksplozivnih gasova i para

Stabilni sistemi detekcija eksplozivnih gasova para

Sistemi za detekciju otrovnih i eksplozivnih gasova koriste se sve više u industriji, javnim garažama ali i u domaćinstvima radi sprečavanja nekontrolisanog mešanja otrovnih ili eksplozivno-zapaljivih gasova sa vazduhom što predstavlja veliku opasnost za ljude i imovinu. U zavisnosti od namene prostora detektori i oprema mogu biti u klasičnoj izradi, a takođe i u protiveksplozivnoj (Ex) zaštiti.

Zapaljivi gas ili para je gas koji sa vazduhom stvara smeše koje gore ili eksplodiraju ako im se nekim izvorom paljenja povisi temperatura do temperature paljenja.

Eksplozivna atmosfera je smeša zapaljivih para, gasova i maglica koja posle paljenja naglo sagoreva u obliku eksplozije dok se ne utroši raspoloživa količina zapaljive materije ili kiseonika u smeši.

Stabilna instalacija mora biti tako projektovana i izvedena da pravilnim brojem, rasporedom i izborom mesta postavljanja detektorskih sondi omogućava pouzdano signaliziranje pojave opasnih koncentracija eksplozivnih gasova i para u kontrolisanom prostoru, uz maksimalno moguće obezbeđenje od lažnih alarma i u skladu sa zahtevanim nivoom zaštite. Stabilna instalacija mora obuhvatiti sve prostorije jednog objekta u kojima postoji prekinuti razvod gasa (ventili, nastavci itd.) i oprema koja koristi eksplozivne gasove u normalnom procesu rada, kao i sve kanale i otvore koji ovu prostoriju povezuju sa ostalim prostorijama (ventilacioni kanali, kablovski kanali itd.).

Zakon o zaštiti od požara propisuje da poslove projektovanja i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara može da obavlja privredno društvo, odnosno drugo pravno lice koje je upisano u odgovarajući registar za delatnost projektovanja i izvođenja radova, zadovoljava posebne uslove u pogledu tehničke opremljenosti i ima zaposlena lica sa licencom za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara. Odgovarajuću licencu, odnosno rešenje izdaje MUP Republike Srbije Sektor za vanredne situacije.