vizija - misija

Naša misija

ELSAT zadovoljava potreba osnivača i zaposlenih, u unapređenju njihovih procesa rada, zadovoljenju potrošača i obezbeđenju kvaliteta života i uslova društvenih potreba. Ove potrebe zadovoljava kombinovanjem proizvoda, usluga i specifičnih rešenja, prilagođenih konkretnim potrebama klijenata kroz projektovanje i izvođenje najsavremenijih rešenja koja će im povećati bezbednost, ubrzati komunikaciju, olakšati život, smanjiti napor, stvoriti slobodno vreme i na taj način pomoći da postignu sopstveni uspeh.

Naša vizija

“ELSAT” će ostati lider u Srbiji. Biće prepoznatljiv kao lider u projektovanju, izvođenju i održavanju, po tome što stalno postavlja više standarde, poseduje sve licence za stručni rad, a poseban akcenat daje na poslove u oblasti protivpožarne zaštite, koja je zakonom uređena.

Licence izdate od MUP-a RS:

  • – Licencu za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite;
  • – Licencu za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite;
  • – Licencu za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika

Osnov: Zakon o privatnom obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018) i Pravilnik o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 119/2015. i br. 71/2017.)

Zaposleni inženjeri u „ELSAT“ DOO, poseduju lične licence izdate od Inženjerske komore Srbije:

353 Odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema
453 Odgovorni izvođač radova telekomunikacionih mreža i sistema

Rešenja izdata od MUP-a RS za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara:

  • B1) Izrada projekta stabilnih sistema za gašenje požara i izvođenje ovih sistema
  • B2) Izrada projekta stabilnih sistema za dojavu požara i izvođenje ovih sistema
  • B3) Izrada projekta stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para i izvođenje ovih sistema
  • B5) Projektovanje i izvođenje električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama (zapaljivim gasovima, parama zapaljivih tečnosti i eksplozivnim prašinama) i eksplozivima
  • B6) Projektovanje i izvođenje sistema za odvođenje dima i toplote

Osnov: Zakon o zaštiti od požara (Sl. glasnik RS br. 111/09 , 20/15 )

Ovlašćenja za:

  • – Kontrolisanje instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara
  • – Kontrolisanje instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova

Osnov: Zakon o zaštiti od požara (Sl. glasnik RS br. 111/09 , 20/15 ) i Pravilnik o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema („Sl. glasnik RS“, br. 52/2015 i 59/2016).

Zaposleni inženjeri u „ELSAT“ DOO, poseduju lične licence izdate od Inženjerske komore Srbije:

353 Odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema
453 Odgovorni izvođač radova telekomunikacionih mreža i sistema

Zaposleni inženjeri u „ELSAT“ DOO, poseduju lične licence izdate od Inženjerske komore Srbije:

353 Odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema
453 Odgovorni izvođač radova telekomunikacionih mreža i sistema

“Našu sadašnjost nismo nasledili od svojih roditelja, već smo pozajmili od svoje dece i moramo im je vratiti”